Nem a nagy hal eszi meg a kisebbet, hanem a gyors a lassúbbat...

GYORSASÁG ˙ INNOVÁCIÓ ˙ ÉRTÉKTEREMTÉS

Szolgáltatások

Bármely gazdasági/szolgáltatási jellegű tevékenységet végző szervezet életében többször is előfordul olyan helyzet, amikor a mennyiségi növekedés minőségi változásokat követel meg – az ilyen esetekben a fejlődési lehetőségek stratégiai optimalizálása a feladat. Az üzleti folyamatok racionális kezelése, állandó javítása, illetve újjáalakítása, valamint a folyamatokra alapozott szervezeti és irányítási szerkezetek megteremtése, működtetése és felügyelete nagyban segítheti a piacon váratlanul fellépő bármely helyzet hatékony, szakszerű kezelését, illetve negatív kihatásának és kockázatának csökkentését.

Az üzletviteli tanácsadás a Megbízó által vezetett cég folyamatainak, tevékenységeinek, jövedelmezőségének, stratégiai céljainak eléréséhez szükséges belső források és eszközök átvilágítását, azok megismerését, ezt követő elemzését, valamint átalakítását, optimalizálását, üzleti,- és projekttervek Megbízóval közösen történő elkészítését, projektgenerálást, projektmanagement tematizálását jelenti.

Üzletviteli tanácsadás előnye

Az üzletviteli tanácsadás eredményeként létrejött optimalizált folyamatok alapvetően javítják a Megbízó eredményességét, mivel az elvárt eredményeket megbízható módon a szükséges, racionalizált erőforrások, eszközök felhasználásával érhetik el.

A megújított, újrapozícionált folyamatoknak köszönhetően javul a versenyképesség, a stratégiai célok eléréséhez szükséges módosítások bevezetése egyszerűbbé válik és összhangjuk, konzisztenciájuk is biztosítható.

Hozzáadott érték

A Breznay Consulting Kft. széles szakmai tapasztalata révén az esetlegesen vagy éppen ellenkezőleg, bizonyos ágazatokban, gazdasági és szolgáltatási területeken az erőteljes növekedésből adódó lehetséges negatív hatások kezelésében, illetve megelőzésében a folyamatok újragondolásával és a meglévő gyakorlat átvilágításával, azok optimalizálásával kínál megoldást – ennek eredményeként a stratégiai célkitűzések figyelembe vételével olyan megvalósítást célzó program alakul ki, melynek eredményes bevezetése a szükségszerű átalakulás során jelentkező negatív hatásokat a legkisebb mértékűre csökkenti.

Számtalan vállalkozás küszködik helytelenül vagy túldimenzionált módon megállapított célokkal, küldetéstudattal, vezetési-, szervezeti-, szervezési gondokkal, nem kellően átgondolt és elavult vállalati folyamatokkal, rosszul felépített vállalati hierarchiával, téves utasítási és delegálási rendszerrel, elhalasztott, de mégis szükséges vagy éppen értelmetlen innovációs beruházásokkal.

Minden ilyen esetben szükség van a vállalat meglévő üzleti és belső folyamatainak alapvető, mélyreható átgondolására és radikális újratervezésére annak érdekében, hogy a teljesítmény, a hatékonyság, a jövedelmezőség mértéke jelentős mértékű javulást, versenyképesség-növekedést mutasson. Célja az áttörés, a versenyképesség növelése a teljesítmény olyan kritikus mutatói terén, mint többek között a minőség, a kiszolgálás, a gyorsaság, a ráfordítások rendszere. A jól végrehajtott BPR a hatékonyság növekedésén keresztül a piaci pozíciók javulását vagy éppen megtartását eredményezheti.

A BPR leggyakoribb lépései

 • üzleti folyamatok feltérképezése, dokumentálása (process mapping)
 • hatáselemzések készítése
 • üzleti folyamatok hatékonyságának mérése, elemzése, a fejlesztési lehetőségek és irányok azonosítása
 • a stratégia, a célkoncepció, a jövőkép és a vállalati filozófia megalkotása
 • szervezeti és technológiai környezet illesztése
 • a folyamat(ok) kiválasztása
 • az adott folyamat megismerése, dokumentálása, elemzése
 • ötletgyűjtés a folyamat megváltoztatására, javítására
 • benchmarking
 • a folyamatterv megalkotása
 • az új (javított) folyamat programszerű megvalósítása, átültetése a gyakorlatba
 • a folyamat bevezetésének támogatása – kapcsolódó szabályzatok megalkotása és életbe léptetése
 • a folyamat monitorozása, finomhangolása
 • utólagos visszacsatoló ellenőrzés, visszacsatolási körök kialakítása (teljesítmény és/vagy hatékonyság) mérés
 • szervezeti működés fejlesztése
 • folyamat-outsourcing tanácsadás, program-management


Change Management

A vállalati, szervezeti, folyamat,- technikai,- technológiai,- célkitűzési,- értékelési,- és egyéb változások bevezetésének, megvalósításának egyik legfontosabb, ugyanakkor kritikus sikertényezője a hatékony változáskezelés (Change Management – CM), amelynek végig kell kísérnie a tanácsadás és az implementáció teljes folyamatát. A CM aktív és helyes alkalmazása hozzájárul a változások bevezetésével járó üzleti kockázat csökkentéséhez.

A változáskezelés célja, hogy a változások által érintett vezetők és dolgozók tudását, képességét és hajlandóságát a változás céljainak érdekében mozgósítsa, illetve az emberek hozzáállását, elkötelezettségét a támogatás, a siker irányába befolyásolja. Meghatározó, hogy a vezetők és a dolgozók megértsék, elfogadják és egyben elkötelezettek is legyenek a változások iránt, kellő információval és eszközökkel rendelkezzenek a kitűzött teljesítmény- vagy egyéb célok eléréséhez.

A CM folyamata és eszköztára kiterjed a változás teljes spektrumára, így a szervezet, az üzleti folyamatok, az emberi erőforrás, a technikai rendszerek megváltoztatásának kezelésére.

A CM legfontosabb lépései

 • átfogó változási terv készítése
 • tájékoztatás és bevonás
 • oktatás és folyamatos segítségnyújtás
 • szervezeti hatások kezelése
 • teljesítmény-elismerés arányos motivációs rendszer kialakítása és bevezetése, működtetése

A Breznay Consulting Kft. kiemelt feladataként tekint az üzleti folyamatok újratervezése terén megbízást adó ügyfelünk cégének, vállalkozásának célrendszerének elérésére, annak maradéktalanul hatékony és jövedelmező működtetésére, a sikerhez szükséges eszköz, forrás támogatottság meghatározásához és megteremtéséhez kapcsolódó szakértői tevékenységre, illetve az együttműködés teljes keresztmetszetében a Management Assurance Services, a tanácsadói szolgáltatás magas minőségére.

A Breznay Consulting Kft. e tevékenysége során a Megbízó cégénél, vállalkozásánál lévő gazdaságossági érvényesülését tekinti át, melyen az elérhető legkiterjedtebb eredmény elérése értendő a legmagasabb szintű elégedettséggel együttesen értelmezve.

A cég tejes körű átvilágításhoz meghatározóan fontos a fő tevékenységi kör alapos ismerete, mivel adott esetben ezen ismerethiány hibás következtetésre vezethet.

A cégátvilágítás átfogó tevékenység, amely alapjaiban a költséggazdálkodástól a likviditásvizsgálaton keresztül a szervezeti struktúrák áttekintésével a munkaerő gazdálkodásig terjedhet.

A cégátvilágítás – az információk bizalmas, titoktartási kötelezettség elveit betartó kezelése mentén – összefoglaló értékelést ad a cégben tulajdonosként érdekeltek, a cégvezetés számára, illetve abban akvizíció útján tulajdont szerezni akarók számára, ugyanakkor javaslatokat is megfogalmaz a változtatásokra.

A cégátvilágítás rövid összefoglalója

 • a cég tevékenységének megismerése vezetői beszámoló alapján
 • a szervezeti felépítés, illetve az alkalmazott vezetői stratégiák átvilágítása a cégiratok, belső utasítások és további vezetői interjúk alapján
 • a cég piaci helyzetének elemzése az alvállalkozói, beszállítói kör, valamint a vevői kapcsolatok alapján
 • a cég gazdasági statusának elemzése és értékelése a különböző beszámolók, bevallások, jelentések, dokumentumok, adatok alapján (számvitel, TB, adó, banki kapcsolatok, egyéb)
 • a tevékenységhez kapcsolódó informatikai rendszerek áttekintése
 • a költségek, ráfordítások rendszerének elemző vizsgálata
 • a controlling rendszer áttekintése, illetve tevékenységének vizsgálata
 • a cég likviditáskezelésének átvizsgálása likviditásmanagement (cash-flow adminisztráció, cash-flow tervezés, Terv/Tény elemzés)
 • a kiszervezett egyéb háttér tevékenységek vizsgálata (például bérszámfejtés, könyvelés, egyéb)

A cég átvilágításának eredménye az alkalmazott munkamódszerek és a cég kultúrájának megismerését követően készítendő Jelentésben kerül rögzítésre.

A Jelentés célja és feladata azoknak a területeknek a részletes bemutatása, amelyek a cég hosszabb távú stabilitása szempontjából változtatás nélkül kockázatot jelenthetnek, illetve amelyek fejlesztésével a működés hatékonysága növelhető, leírva a feltárt fejlesztési lehetőségeket, azok megvalósításának módjait.

Cégértékelés

Cégértékelés, mint összetett elemzői folyamat az adott cég valós értékének és gazdasági helyzetének meghatározását jelenti, tekintve, hogy a cég értéke nem azonos az abba tartozó termelőeszközök, áruk, ingatlanok összesített értékével. A cégértékelési tevékenység – meghatározó módon management kivásárlás, üzletrész értékesítés, tőke bevonás esetén – elsősorban a befektető oldaláról az ajánlati ár, az eladó oldaláról az eladási ár, mint tárgyalható és megegyezést előkészítő értékfelület közelítő meghatározását segíti elő.

A cégértékelés – a szükséges alapdokumentumok bevonásával – történhet többek között –

 • diszkontált cash-flow alapon
 • piaci mutatók alapján
 • újraelőállítási módot alkalmazva
 • egyéb módszerekkel (forgalmi érékelés, eszközértékelés, fedezeti értékelés, hozzáadott gazdasági érték)

Bármely piaci területen érdekelt cég értéke több faktortól függ – cash flow, eszközérték, pénzügyi történet, tárgyi eszközök struktúrája és állapota, haszonbérleti feltételek minősége, versenyképes piaci jelenlét, ipari, gazdasági és szolgáltatási pozíció. Mindezen jellemzők, a veszteségfeltárás és tartalékok elemzése, likviditás vizsgálat, tőkeszerkezet és eladósodottság vizsgálat, jövedelmezőképesség vizsgálat, hatékonyságvizsgálat mellett meghatározó azonban, hogy a cég mekkora elfogadható bevételt, illetve készpénzt biztosít a kötelezettségek kompenzációjához.

A transzparens cégértékelés főbb összetevői –

 • vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet átfogó vizsgálata
 • piaci helyzet, piaci trendek átfogó vizsgálata
 • adó, jogi és egyéb kockázatok elemzése
 • üzleti cégérték számítása
 • adott gazdasági és politikai környezet hatástanulmánya
 • lokációs előnyök és hátrányok összevető elemzése

A business coaching hozzájárul, hogy tudatosabban hozhassuk meg az életpályánkat alakító döntéseket, szakmai motivációinkat hatékonyabban illesszük személyes céljainkhoz, munkánkat nagyobb elégedettséggel végezzünk, eredményesebben birkózzunk meg a nehézségekkel, a kényszerű pályaváltásokkal, a veszteségekkel és az (esetleges) inaktívvá válással.

A business coaching nem vezetői tanácsadás, hanem személyre szabott, célorientált vezetői támogatás. Olyan komplex módszer, amellyel a partner az üzleti életben sikeresebbé, eredményesebbé válhat, megoldhatja problémáit vagy fejlesztheti vezetői, kommunikációs készségeit.

A business coach – partnere elé folyamatosan értékalapú tükröt tartva – segít, hogy partnere a lehető legtöbbet hozza ki magából a cél érdekében.
A coach segít, hogy a partnere segíthessen magán.
Javaslatokat, ötleteket, esetleg megoldásokat ugyan ő is adhat, de a döntést mindig az ügyfélnek kell meghoznia.

A coach tehát nem tanácsot ad, hanem kérdéseivel, észrevételeivel rávezeti a partnerét, hogy önmaga találja meg A Megoldást.

Milyen előnyökkel jár, ha valaki velünk dolgozik?

 • Megerősödik az önbizalma
 • Tudatosabban viselkedik nehéz helyzetekben is
 • Meg tudja oldani problémáit
 • Támogatást, ötleteket kap a probléma megoldásához
 • Motivációt szerez a változtatásban
 • Kommunikációs készségeit fejlesztheti
 • Mások előtt meggyőzőbb, hitelesebb lesz
 • Magabiztosan kezeli a kihívást jelentő szituációkat
 • Kiegyensúlyozottabb lesz
 • A konfliktusait könnyebben kezeli
 • Önérvényesítése növekszik
 • Jobban szervezi mag a napjait
 • Őszintén beszélhet a gondjairól
 • Jól érzi magát a bőrében
 • Azzá válhat, amivé valóban szeretne
 • Elfogulatlan visszacsatolást kap saját viselkedéséről

Tipikus business coaching témák:

 • Szervezeti-, és magánérdekek mentén önmenedzselés a munka világában
 • Kényes vezetői helyzetek kezelése – visszajelzést adni, dicsérni, elbocsátani
 • Érdekérvényesítés, asszertivitás javítása
 • Hatékonyság, munkamódszer javítása
 • Delegálás, motiválás
 • Problémamegoldás
 • Konfliktuskezelés
 • Stresszkezelés
 • Szervezettség, időgazdálkodás
 • Proaktívitás
 • Kiégés-prevenció, burnout
 • Kommunikációs hatékonyság javítása
 • Prezentációs készségek fejlesztése
 • Arculat, megjelenés, külsőségek
 • Munka-magánélet egyensúlya, összeegyeztetése
 • Visszatérés a munka világába
 • Pályatervezés, karriertervezés
 • Saját vállalkozás indítása
 • Munkahelyváltás
 • Munkahely elvesztése, inaktívvá válás

Minden gazdasági szerveződés tevékenységének meghatározó célja a piaci jelenlét folyamatos erősítése mellett a hozzáadott érték megteremtése eredményeként elérhető jövedelmezőség maximalizálása, melyhez harmonikusan és szinergikusan működő szervezeti egységek szükségesek.

A szükségszerűen fenntartandó gazdasági bővülés ugyanakkor megújuló szervezeti feladatokat is követel, melyek eredményes gyakorlásának/végzésének alapja jól képzett, belső szervezeti helyüket jól kezelő, hatékonyan motivált, együttműködő munkatársak közös tevékenysége.

Cégünk kiemelt fontosságúnak ítéli a cégek összetett szervezeti működését, így annak elemzésében és optimalizálásában, Megbízói igények szerint független tanácsadóként vesz részt.

Jelenségek, melyek a cég szervezetének fejlesztésére vonatkozó igényt jelzik –

 • minden döntést a vezető (tulajdonos) hoz meg, ami egyre gyakrabban okoz fennakadást a működésben
 • fontos feladatoknak nincs vagy akár több felelős gazdája is van egyidejűleg
 • a cég már annyi alkalmazottal dolgozik, hogy ezek mindennapi munkájának megszervezése egyre több feladatot jelent
 • a cég piaca lehetővé tenné a jelentősebb bővülést, de ehhez nagyobb áteresztőképességre, biztonságosabb és kezelhetőbb folyamatokra van szükség
 • a cég fejlődéséhez fontos olyan új területeket kiépíteni, amely(ek) működtetésére a vezető(k)nek nincs elegendő kapacitásuk vagy tapasztalatuk
 • egyes feladatok elvégzésének minősége nem mérhető, nem számon kérhető
 • tisztázásra szorul a “ki mit engedélyezhet, mihez férhet hozzá” kérdéskör
 • kialakult egy költséges szervezet, melyet a piac csak nehezen tart el
 • a meglévő szervezeti rendszer hatékonyságával kapcsolatban vannak fenntartások
 • a munkafolyamatokat spontán, szokások alapján végzik, de ez érezhetően gátja a hatékonyság növelésének, a további fejlődésnek
 • a munkatársak önállóan csak kevéssé hatékony munkára képesek (a vezető távollétében a teljesítmény jelenősen visszaesik)
 • gond van a dolgozók motiváltságával – még a felelős munkatársak hozzáállása sem teljesen felel meg a vezető elvárásainak, a munkatársak állandóan teljesen elfoglaltak, de a feladatok késve vagy sehogy nem készülnek el
 • a Vezetőség vagy a munkatársak igénylik a feladatkörök pontos, jogilag is magalapozott meghatározását

Lehetséges fejlesztési irányok

 • cégen belüli munkamegosztás újrastrukturált kialakítása
 • szervezeti pozíciók kialakítása
 • felelősségi viszonyok, kompetenciák, kommunikációs szabályok kialakítása
 • mérési, értékelési szempontok meghatározása
 • folyamatok meghatározása, szervezeti működési szabályzat (SZMSZ) kialakítása, munkaköri leírások illeszkedő rendszerének kidolgozása

A fejlesztések révén elérhető eredmények

 • a cég stratégiájához kapcsolódó rövid-, és középtávú üzleti céljaihoz, valamint a rendelkezésre álló erőforrásokhoz illesztett szervezeti rendszer kialakítása
 • pontosan meghatározott, számon kérhető feladatkörök
 • felelős gazdája van a cég működése szempontjából fontos feladatok mindegyikének
 • kialakulnak önálló feladattal, felelősséggel, kompetenciával bíró egységek, amelyek irányíthatók és számon kérhetők
 • munkatársak számára kijelölhető bizonyos fejlődési irány
 • bővülési igény esetén a szükséges erőforrásokkal kapcsolatos elvárások pontosabban meghatározhatók
 • csökken a munkatársaktól való függőség (fluktuáció kockázata)
 • a vezetés aránytalan és szükségtelen terheltsége csökkenthető

A szervezet fejlesztése vagy átalakítása után határozott elvárás, hogy a cégnél dolgozó állomány képes és alkalmas legyen a motivált viselkedésre, teljesítményének növelésére a teljesítmény mérésének segítségével és ennek a teljesítménynövekedésnek, mint egyfajta példának a sugárzására a munkaadó illetve munkatársak irányába.

Ezen állapot eléréséhez kínálunk Önnek, cégének többféle, külön-külön vagy együttesen alkalmazható módszert

 • Szervezeti struktúra specifikus SWOT analízis elemzése
 • Kompetencia analízis, kultúra felméréssel
 • Belső értéklánc elemzés
 • Stratégiai tervezés
 • Változásmenedzsment terv
 • Humánerőforrás stratégia kialakítása (építés, átalakítás)
 • A szervezeti belső PR alapjainak letétele (vállalati kultúra)
 • A szervezeti image kialakítása
 • Az átalakult szervezeti struktúra kommunikálása, és realizálása

Motivációs és kompenzációs rendszer kialakítása

„A” Projektről mindenki hallott. Projektet mindenki tud kezelni. Tényleg mindenki? Jól, eredményesen, koncentráltan?

Projektmenedzsmentelső tényleges kihívása, hogy az eredményt adott, előre közösen meghatározott és elfogadott korlátok figyelembevételével kell elérnie. A második, még komolyabb kihívás, hogy a projekt az előre definiált célok eléréséhez a szükséges eszközöket optimálisan és integrált módon használja fel. A jó projekt tehát az előre definiált célok elérése érdekében tett észszerűen megválasztott, erőforrások felhasználással járó tevékenységek gondosan felépített sorozata.

Tanácsadásunk és képzéseink az eredményes, jó Projektmenedzsment elemeinek, eszközeinek kezeléséről, az összes projektterületről, releváns felelősségekről szól célorientáltan, gyakorlatiasan.

Szakmai tréning, előadás és coaching témakörök

 • Stratégiai tervezés-, és folyamatmenedzsment
 • Projektmenedzsment
 • Team menedzsment
 • Tudás-, és teljesítmény menedzsment
 • Vállalati struktúrák és folyamatok – vállalati folyamatok újraszervezése – BPR
 • Változásmenedzsment a hatékonyság szolgálatában
 • Innovációs-, és beruházás menedzsment
 • Szervezetfejlesztés – Szemléletfejlesztés (szervezeti felelősségek)
 • Hatékony időgazdálkodás
 • Ágazati innováció
 • Értékesítési technikák – kommunikáció elméletek, tárgyalástechnikák és gyakorlati alkalmazhatóságai

VÁLSÁG = VESZÉLY + LEHETŐSÉG

A válság kínai értelmezése kettős üzenettel bír – a veszélyt a cégünket, bennünket körülvevő gazdasági környezet, szabályzórendszer beazonosíttatja velünk, a nagy kérdés, hogy meglátjuk-e, megtaláljuk-e a lehetőséget ebben a kaotikusnak tűnő helyzetben.

Válságkezelési javaslatunk gerince a „céges eszközeink és forrásaink áttekintése, optimalizált felhasználásuk át-, és újragondolása” területén nyugszik, mindezt az „üzleti folyamatok újraszervezése – BPR” operatív és szervezeti feladatok megújuló kivitelezésével valósítjuk meg. Nem keressük a válságot, de meglátjuk benne az innovatív fejlődés lehetőségét és élünk vele…

A csapatépítés nem egyenlő a tréninggel, amelyet főleg egy vállalat felsővezetése, HR egysége,
business partnerei, egyéb szervez a hatékonyság növelése érdekében szervez és nem
(feltétlenül) az interperszonális kapcsolatok fejlesztése miatt. A csapatépítő tevékenység kiemelt
célja, hogy a felszínre hozza és beszédtémává tegye a csapaton belüli, csapattagok közötti
együttműködési feladatokat, problémákat.

A csapatépítés az alábbi tisztázandó kérdésekre ad választ –

 • a célok összehangolása
 • hatékony munkakapcsolatok építése
 • a csapatok belüli szerep-kétértelműségek csökkentése
 • a csapaton belüli problémák megoldása
 

Egy 2008-as meta-elemzés megállapította, hogy a csapatfejlesztési tevékenységek – beleértve a
csapatépítés (és a tréning) – javítja a csapat objektív teljesítményét, valamint a csapat szubjektív
felsővezetői értékelését is.

A csapatépítés hozadékai

A csapatépítés fő eredményének azt tartja Vivette Payne a The Team-Building Workshop
című könyvében, hogy a csapattagok jobban dolgoznak együtt és nő az eredményesség.
Négy fő faktort tart fontosnak annak meghatározására, hogy valójában csapatépítést
végzünk-e vagy sem.
A csapatteljesítmény növekedése az első meghatározó tényező. Minden csapatnak
szüksége van egy világos leírásra arról, mi is az ő célja, küldetése. Minden csapat egyedi
kihívásokkal néz szembe, ez az egyediség teszi őket egy csapattá. Még a hasonló
csapatoknak is szüksége van specifikus célokra, olyan célokra, amelyek csak az adott
csapatra jellemzők.

Három alaptényező van, amely egy csapatot meghatároz –

 • közös vágyak
 • specifikus célok
 • világos szabályok
 

Ezek a szabályok arra vonatkoznak, miként is dolgozik együtt a csapat, hogyan hoznak
döntéseket, oldanak meg problémákat, hogyan osztanak meg információkat. A csapatoknak
szükségük van olyan kompetenciákra is a hatékony működéshez, mint többek között például
a kommunikáció vagy a döntési képesség. Fontos mindemellett, hogy a csapat teljesítménye
mérhető legyen, hogy képes legyen mind egyénileg, mind kollektíve kihozni magából a
legtöbbet.

A csapatépítés további hozadékai lehetnek, hogy nő a produktivitás, a felelősségvállalás,
valamint a motiváció – jobb lesz a munkakörnyezet, gyorsabb lesz a válaszkészség és
kreatívabb, innovatívabb problémamegoldást várhatunk a csapattagoktól, miközben
jelentősen javulnak az interperszonális kapcsolatok.
Csapatépítő Programjaink során számtalan specifikus, játékos gyakorlattal teremtjük meg a csapatok
maradandó értékalkotását.

Döntsön a fejlődés mellett!

Személyre szabott megoldások
Önnek és cégének!

Miben vagyunk mások?

Személyre Szabottság

Mindenkori Megbízónk igényeinek megfelelően, a meglévő, releváns szakmai tapasztalatok alapján, iparági benchmarkokat figyelembevéve specifikus együttműködés.

Kiemelkedő Tapasztalatok

Szakértőinkkel, feladatainkba bevont együttműködő partnereinkkel a tudás, a készségek és a tapasztalatok magas szintjét biztosítjuk minden megbízásunkban.

Változás Orientáltság

Hiszünk a változásban, a gondolati – kérdésmegközelítési sokszínűségben, abban, hogy új, jobb, optimalizáltabb eredményhez csak megújuló, megváltozó személet vezet.

Rólunk mondták

Győződjön meg róla
Ön is!

Nem csak az elért eredmények fontosak számunkra, hanem az út is, ami elvezett odáig.
Éppen ezért, mindig jóleső érzéssel olvassuk és büszkén tesszük közzé ügyfeleink visszajelzéseit a közös munka folyamatáról.

Akik már minket választottak

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

További elérhetőségeink

breznay.attila@drbc.hu

(+36) 30 954 9178